Начало Етичен кодекс

Електронен дневник

Електронен дневник

Юбилеен вестник

Етичен кодекс Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Етичен кодекс на училищната общност

Въведение

Етичният кодекс на училищната общност (ученици, педагогически специалисти, родители и непедагогически персонал) е съобразен с разпоредбите на Конституцията на Република България, Закона за закрила на детето, Закона за предучилищно и училищно образование, Наредбата за приобщаващо образование и Конвенция на ООН за Правата на детето.

Цели на Етичния кодекс:

- определяне на моралните отговорности към детето, семейството, колегите и общността;

- формира представа за професионалното поведение;

- определя функциите на Комисията по етика.

 

Раздел 1. Общи положения

Чл. 1. Етичният кодекс на училищната общност е разработен съгласно чл. 175, ал. 1 от ЗПУО.

Чл. 2. Етичният кодекс на училищната общност е поставен на видно място в училището.

Чл. 3. Етичният кодекс е публикуван на интернет страницата на училището.

Раздел 2. ... ТУК

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Последна промяна ( 25 February 2023 )