Начало

Звезди в Радиото

За конкурса

Електронен дневник

Електронен дневник

Юбилеен вестник

Здравно образование Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Политика на НХГ”Св.св. Кирил и Методий” за утвърждаване на здравословен начин на живот

Ние учениците, учителите и родителите – от НХГ”Св.св. Кирил и Методий” вярваме, че физическото и психично здраве са основна ценност за всяко човешко същество.

Водени от това разбиране, ДЕКЛАРИРАМЕ готовността си да превърнем Нашето училище и района около него в една приятна и здравословна среда. С тази цел, ние обединяваме усилията си в подкрепа на въвеждането на комплексна училищна политика, утвърждаваща здравословен начин на живот, като в действията си се ръководим от следните принципи:

  • Създаване на атмосфера на доверие и прозрачност във взаимоотношенията между ученици, учители и родители.
  • Признаване на правото на всеки да взима самостоятелни решения относно начина си на живот и своето здраве.
  • Фокусиране на усилията върху решаване на проблеми, а не върху самите проблеми.
  • Приемане на училищни норми, правила и процедури спрямо употребата и притежаването на наркотични вещества (алкохол, цигари и други психо-активни вещества).
  • Въвеждането на санкции при нарушаване на училищните правила.
  • Осигуряване на подкрепа на учениците с рисково поведение с цел да се предотврати тяхната социална изолация при ясни правила и процедури.
  • Намаляване на влиянието на рисковите за здравето фактори в училището и района около него.
  • Формиране на позитивни нагласи към здравословен начин на живот чрез предоставяне на обектива и достоверна информация на наркотичните вещества и последиците от тяхната употреба.

Настоящата политика е част от международен проект “Обществена програма за превенция от наркотични вещества в училищата”, финансиран от Програма МАТРА на Министерството на външните работи, Кралство Холандия. Проектът се реализира в гр. София, гр. Казанлък и гр. Благоевград.

 

Основни акценти на програмата по Здравно образование

Програмата по Здравно образование включва следните модули:

1. „Личност и здраве”, фокусиран върху създаване предпоставки за здравословен начин на живот, рискови фактори, личен избор и отговорност към здравето, рисково поведение и оценка на риска.

2. „Здраве и сексуалност”, фокусиран върху особеностите на сексуалното развитие, сексуалните взаимоотношения и здравето и рисковото поведение в тази област.

3. „Наркотици и рисково поведение”, фокусиран върху видовете и функционирането на ПАВ, групов натиск и азертивен отказ, оценка на силните и слаби страни на личността.

Основната цел на програмата по здравно образование е учениците да придобият знания, да формират положително отношение и усвоят умения за здравословен начин на живот и избягване на рисково поведение.

 

Сексуално и репродуктивно здраве

С цел опазване сексуалното и репродуктивно здраве на подрастващите е разгърната програма „Връстници обучават връстници”. Идеята е чрез знания, получавани от връстници, подрастващите да изграждат активна позиция за опазване на здравето.

В НХГ”Св. Св. Кирил и Методий” от 2000г. се работи за развитие на училищна политика за ограничаване на рисковото сексуално поведение сред учениците. В училище функционират групи по СИП „Сексуално и репродуктивно здраве”, където на приемствен принцип обучители, преминали обучение в национална програма, чрез генеративни методи участват в предаване на знания и умения на свои връстници за полова система, сексуалност, полови роли, контрацепция, контрол върху раждаемостта, ППИ, ХИВ/СПИН, изясняване на ценности и взимане на решения.

Функционира клуб „Място без загадки”, където учениците обменят информация и дискутират по въпросите. Защитени и реализирани са много проекти: „Зад оградата” 1 и 2, „Жълта светлина”, „С любов и внимание”, „ Да бъдем здрави”, „Ние избираме здравето”.

От 2005г. училището работи по Компонент 7 „Ограничаване на рисковото сексуално поведение сред подрастващите и млади хора в и извън училище” в рамките на програмата „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” в България, финансиране от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария. Има защитени и реализирани два проекта „Нашето здраве е в нашите ръце”1 и 2.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Последна промяна ( 09 September 2013 )