Начало Проекти Система за кариерно ориентиране в УО

Електронен дневник

Електронен дневник

Юбилеен вестник

Система за кариерно ориентиране в училищното образование Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ОТКРИВАНЕ НА КЛУБ „КАРИЕРА“ В НХГ

На 20.04.17 г. официално бе открит клуб „Кариера” в НХГ, функциониращ от м. октомври, 2016 г. В него се провеждат вече няколко месеца заниманията с пет пилотни паралелки, провеждани по график, като е отделено време и за ежедневни индивидуални консултации с кариерни консултанти от ЦКО – Благоевград с ръководител Биляна Ангелова.

Към клипа: https://youtu.be/fvRCPZSiHGs

Своите гости на откриването домакините от училищния екип посрещнаха на третия етаж на гимназията, където се помещава клубът. На събитието присъстваха началникът на РИО – Благоевград Иван Златанов, директори на средни училища от града, представители на медии и на Обществения съвет на училището. Приветствени слова произнесоха господин Иван Златанов и директорът на НХГ господин Марин Митов, изразявайки увереност в положителния ефект за успешното професионално ориентиране на учениците. Представителите на училищния екип Капка Калибацева и Николай Куколев споделиха удовлетворението си от постигнатите резултати за младите хора след преминати занимания по кариерно ориентиране. Музикален поздрав поднесоха ученици на госпожа Мариана Ангелова: Соня Ковачка, Моника Христова, Снежана Карамфилкова и Денис Тодоров.

Непосредствено след официалната част показно беше проведено занятие с 10 и 11 клас в новооткрития център, по време на което бяха обсъдени значимите фактори за успех в кариерата.

Излъчен беше късометражният филм „Пътят към успеха”, последван от дискусия на учениците с кариерния консултант и компютърни интерактивни упражнения. Паралелно в коридора ученици от изобразителните паралелки, ръководени от госпожа Александра Петкова, демонстрираха рисувателните си и творчески умения за представяне на рисунки на любими професии.

Николай Куколев и Капка Калибацева

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Ориентиране в професиите

И през втория срок на учебната 2016/2017 година продължават занятията по проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Сис­те­ма за ка­ри­ер­но ори­ен­ти­ра­не в учи­лищ­но­то об­ра­зо­ва­ние“, фи­нан­си­ран от Опе­ра­тив­на прог­ра­ма „На­у­ка и об­ра­зо­ва­ние за ин­те­ли­ген­тен рас­теж“ (ОП „НОИР“), съ­фи­нан­си­ра­на от Ев­ро­пейс­кия съюз чрез Ев­ро­пейс­ки­те струк­тур­ни и ин­вес­ти­ци­он­ни фон­до­ве.

На 16 февруари 2017 г. учениците от XII „в“ клас посетиха Радио-телевизионен център – Благоевград, където се запознаха с професиите на журналиста, редактора, продуцента, както и на техническите специалисти, отговарящи за излъчванията в ефир, акустиката в звукозаписните студиа, поддръжката на техническото оборудване. Информацията бе представена от Рина Далева – главен продуцент на Радио Благоевград, Стоян Богоев – главен инженер и Маргарит Русев – ръководител на музикалното студио. В срещата участваха Биляна Пентова-Ангелова - ръководител на ЦКО и кариерните консултанти Александра Ковачева и Катя Финдрина.

На 23 февруари 2017 г. Центърът за кариерно ориентиране организира посещение на ученици от X „а“ и XII „в“ клас в Бюро по труда в Благоевград. Младите хора се запознаха със структурата и услугите, които предоставят от Агенцията по заетостта и нейните териториални дирекции „Бюро по труда“. Специално внимание бе отделено на Кариерния център към Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – Благоевград, който има за цел кариерно ориентиране и професионално консултиране на заети и самонаети лица, както и на търсещи реализация безработни лица и завършили образованието си младежи без трудов опит.

ученици от XII в клас

ученици от X а клас

От специално подготвена презентация учениците получиха информация за възможностите, които предоставя европейския интернет портал за професионална мобилност EURES при търсене на свободни работни места и професионална реализация на територията на всички държави членки на Европейския съюз.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Апробиране на Програмата за кариерно ориентиране на учениците на ниво училище

През първия срок на учебната 2016/2017 година се проведе първия етап от дейностите в ПХГ “Св.св. Кирил и Методий“ – Благоевград като пилотно училище по проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Сис­те­ма за ка­ри­ер­но ори­ен­ти­ра­не в учи­лищ­но­то об­ра­зо­ва­ние“, фи­нан­си­ран от Опе­ра­тив­на прог­ра­ма „На­у­ка и об­ра­зо­ва­ние за ин­те­ли­ген­тен рас­теж“ (ОП „НОИР“), съ­фи­нан­си­ра­на от Ев­ро­пейс­кия съюз чрез Ев­ро­пейс­ки­те струк­тур­ни и ин­вес­ти­ци­он­ни фон­до­ве. Основна задача на екипите от пилотните училища е участие в апробирането на Програмата за кариерно ориентиране на учениците на ниво училище (в срок от 14 месеца). Работата по кариерно ориентиране на учениците се реализира в сътрудничество със съществуващия към МОН Център за кариерно ориентиране в Благоевград (http://orientirane.mon.bg/?m=4&cko=3100).

През обучение преминават паралелките VIII“г“ (с класен ръководител А. Мирчева), IX“б“ (с класен ръководител Д. Апостолов), X“а“ (с класен ръководител Алб. Узунова), XI“а“ (с класен ръководител Х. Митева), XII“в“ (с класен ръководител Н.Куколев).

Темите на обучението са обединени в четири модула: „Осъзнаване на възможностите“, „Самоосъзнаване“, „Учене за вземане на решение“ и „Учене за осъществяване на прехода“, като са съобразени с възрастовите характеристики на учениците. Включени са и часове за попълване от учениците на въпросници за интереси, способности, предпочитания и ценности, които след това се обсъждат съвместно с кариерните консултанти от ЦКО.

В създадения в гимназията със средства от проекта клуб „Кариера“ освен занятията с класовете се провеждат и индивидуални консултации на ученици с кариерен консултант от ЦКО по предварително утвърден месечен график.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Профилирана хуманитарна гимназия „Св.св. Кирил и Методий“ – Благоевград (бивша Солунска) е определена за пилотно училище при из­пъл­не­нието на Про­ект BG05M2OP001-2.001-0001 „Сис­те­ма за ка­ри­ер­но ори­ен­ти­ра­не в учи­лищ­но­то об­ра­зо­ва­ние“, фи­нан­си­ран от Опе­ра­тив­на прог­ра­ма „На­у­ка и об­ра­зо­ва­ние за ин­те­ли­ген­тен рас­теж“, съ­фи­нан­си­ра­на от Ев­ро­пейс­кия съюз чрез Ев­ро­пейс­ки­те струк­тур­ни и ин­вес­ти­ци­он­ни фон­до­ве. Цел на проекта е създаването на интегрирана система за реализация и заетост по придобитата квалификация на завършващите средно образование в съответствие с изискванията на пазара на труда. За реализацията на проекта е изготвена Програма за кариерно ориентиране на учениците на ниво училище.

Като нейни компоненти са включени:

1. Създаване на годишен план изпълнение на Програмата.
2. Създаване на месечни планове за работата на клуб „Кариера“ (оборудвани във всяко от пилотните училища).
3. Разпределение на темите по месеци, ядра, класове и паралелки.
4. Попълване на въпросниците от Националния портал за кариерно ориентиране на учениците (orientirane.mon.bg) от учениците от 7, 10 и 12 клас.
5. Запознаване с Рейтинговата система на висшите училища в България - учениците от втори гимназиален етап на профилираното и професионалното образование.
6. Кариерно ориентиране на застрашените от отпадане ученици.
7. Осигуряване на връзка между съответния етап на образование и/или вид училище с пазара на труда (в сътрудничество с центрове за кариерно ориентиране и развитие, институции, работодатели, бизнес организации).
8. Провеждане на годишно събитие по кариерно ориентиране.
9. Отчитане на количествените и качествените показатели за постигнати резултати в края учебната година.
 

Екипът на проекта в гимназията, който включва Марин Митов – ръководител, Капка Калибацева – педагогически съветник/психолог, Николай Куколев – класен ръководител и Василка Такеджиева – отговорност по отчетността, премина обучение в периода 13-15 октомври 2015 г. Основна задача пред пилотните училища е участие в апробирането на Програмата за кариерно ориентиране на учениците на ниво училище (в срок от 14 месеца).

 

 

Последна промяна ( 27 April 2017 )