Начало Актуални новини

Звезди в Радиото

За конкурса

Електронен дневник

Електронен дневник

Юбилеен вестник

Актуални новини Е-мейл

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

НХГ "Св. св. Кирил и Методий" чества 140 години - Българска мъжка гимназия, гр.Солун

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Финална пресинформация

През м. март 2021 г. приключи работата по проект „Онлайн информация и дезинформация. Как да разберем кое е истина?“, реализиран в партньорство между Европейския информационен център „Европа директно“ (Europe Direct) в Благоевград и Ученически евро клуб „Общество на знанието – европейски перспективи“ към НХГ „Св.св. Кирил и Методий“ – Благоевград, с ръководител учителят Николай Куколев. Срокът за изпълнение на проекта бе удължен, поради започналата КОВИД епидемия, а част от заниманията се проведоха в онлайн среда.

Целева публика на проекта бяха младежите на 17 – 19 години в средни училища от Благоевград, а ядрото на събитията бяха участниците в Европейски ученически клуб „Общество на знанието – европейски перспективи”.

Комуникационните потребности, към които бе насочен проектът, бяха изграждане на умения за критично мислене и разграничаване на вярната от невярната информация. Уменията за критично мислене са свързани със способността да се анализират социалните феномени фалшиви новини и дезинформация и разпознаване на белезите на антиевропейската пропаганда.

Разгледани бяха темите:

1. Фалшиви новини и дезинформация: Въведение
2. Социалният феномен дезинформация
3. Как да разпознаваме фалшивите новини?
4. Фалшиви новини и дезинформация – нека анализираме (част 1 и 2)
5. Защо и как се разпространяват фалшивите новини?
6. Влиянието на дезинформацията
7. Дезинформация и антиевропейска пропаганда
8. Внимание, фалшива новина! Spot and report.

Учениците, участници в проекта, изработиха и общодостъпен информационен блог, посветен на тематиката на проекта: https://risk-news.weebly.com/ .

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Ученици от НХГ отбелязаха 148 години от обесването на Васил Левски

18.02 е една тъжна дата за българския народ. Отива си една личност, изпълнена с енергия и плам, търсеща верния път за освобождение на България - Васил Левски.

Ученици от 10 в клас и техният класен ръководител - г-жа Митева, почетоха Апостола на свободата с минута мълчание пред неговия паметник. Поклон и благодарност, Апостоле!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

"Учител на годината 2020" на Синдиката на бъл­гарските учители

Преподава­телят по изо­бразително изкуство в На­ционалната хуманитарна гимназия "Св.св. Кирил и Методий" в Благоевград Илия Филипов е носител на приза "Учител на годината 2020" на Синдиката на бъл­гарските учители. Той бе от­личен в направление "Изкус­тва и спорт", а колежката му, специалистът по български език и литература Петя Ми­хайлова, заслужи специална­та награда на председателя на СБУ в категория "Млад учител".

Заради пандемичната об­становка тържество по връчването на наградите от 23-ия национален конкурс не се състоя. Затова областният координатор на СБУ Бонка Ичкова организира импрови­зирана церемония в НХГ, където в присъствието на ди­ректора на гимназията Ма­рин Митов връчи плакетите на двамата учители.

"Много се радвам, че бяхте допуснати до участие в 23-ия конкурс и получихте признание, и то когато чес­твахме 140-годишнината от основаването на бившата Солунска гимназия", обърна се към призьорите Б. Ичко­ва, които са удостоени и с най-високото почетно отли­чие на МОН "Неофит Рилски".

Областният председател на СБУ подчерта, че целта на конкурса е да поощрява учи­телите творци, стимулиращи учениците, и пожела на два­мата педагози да бъдат все така амбицирани и мотиви­рани в работата си.

Че полученото признание безспорно го вдъхновява да продължава да се развива професионално, а награда­та е плод на колективен труд, сподели Илия Филипов, кой­то е възпитаник на гимна­зията.

Не по-малко развълнува­на бе и младата учителка Петя Михайлова, преподава­ща български език и литера­тура от 4г. „Това е първата ми работа като учител. За мен е чест да бъда част от колектива на Националната ху­манитарна гимназия - обра­зователна институция с на­ложен авторитет", сподели П. Михайлова и благодари на ръководството на НХГ за гла­суваното й доверие.

текст: Станислава Далева

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Национално информационно събитие

(National disseminations event)

Проект: С.М.А.Й.л (S.M.I.Le) with the support of EU Erasmus + programme.

Какво беше постигнато като резултат от изпълнените дейности от страна на партньорите? (Achievements so far)

ЛОГИКАТА НА ДЕЙНОСТИТЕ И СЪЗДАВАНЕТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИТЕ ПРОДУКТИ:

- Изследване на съществуващите сходни профили в четирите страни – партньори по проекта според европейските обучителни класификатори;

- Анализ на резултатите и изводи за нуждата от създаването на новия профил;

- Определяне на допълнителните компетенции и умения, необходими за оформяне на новият профил „АГЕНТ ПО МЕЖДУКУЛТУРНИ ПРОДАЖБИ“ ;

- Работа с фокус групите – фирми, студенти, преподаватели и др.

- Създаване на отворена обучителна платформа; Развлекателно видео с ключови думи – препратка към съответен обучителен модул. STORYTELLING методика;

- Провеждане на пилотно обучение с минимум 10 български студенти. Интервюта с представители на реалния бизнес;

- Обучение за създаване на развлекателен обучителен филм и създаване на демонстрационно видео от студентите;

- Представяне на новият обучителен профил пред целевите групи с постигане на устойчивост на резултатите;

 
Експерти – консултанти по проекта: Доц. Д-р по Икономика г-жа Елена Ставрова; г-н Николай Куколев – преподавател по История и Свят и личност, Магистър по финанси; г-жа Цоня Кръстева - виден общественик, собственик на фирми, Председател на Сдружение, Бивш Зав. Връзки с обществеността на Регионален Театър „Никола Вапцаров“, Благоевград и др.

За повече информация: на долупосочените контакти!

Кратко представяне на Учебната програма! Професионален профил „Агент - междукултурни продажби“
(Professional Profile “Cross Cultural Sales Agent” Training and education curriculum)

Предложения за учебно съдържание и компетенции от страна на партньорите:
- Управление на бизнес преговори
- Международен маркетинг - основни и специфични аспекти
- Междукултурна компетентност - социални аспекти и комуникация
- Планиране на продажбите

Общи компетенции:
- Възможност за привличане на потенциални клиенти
- Внедряване на процеса на продажби с новопридобитите знания и умения
- Продажба на промишлени продукти
- Изготвяне на отчети, анализи и прогнози относно продажбите
 
Специфични компетенции:
- Планиране на продажбите на международно ровнище
- Управление на бизнес преговори (Management)
- Прогнози за обработка на данни и продажби (Processing)
- Международен маркетинг
- Основни и специфични аспекти
- Междукултурна компетентност
 
(Professional Profile “Cross Cultural Sales Agent” Training and education curriculum proposed:
- Business negotiation management
- International marketing - Basic and specific aspects
- Intercultural competence – social aspects and communication

Planning sales actions

General competencies

- Being able to intercept potential customers
- Implementation of sales process
- Selling industry products
- Preparation of reports, analyzes and forecasts regarding sales

Specific competencies

- Planning sales actions
- Business negotiation management
- Data processing and sales projections
- International marketing - Basic and specific aspects
- Intercultural competence )

Полезни връзки и контакти:

Търговско – промишлена палата – Благоевград (Chamber of Commerce and Industry – Blagoevgrad),
Ул. Тодор Александров №23, ет.6, 2700 Благоевград
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите , Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
Tel: +359 73 885017

За информация относно обучителната платформа:

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Изкуство по време на пандемия

Рисунки на ученици от 8., 9. и 10. клас по общообразователния предмет изобразително изкуство.

Изготвил: Йорданка Шопова - учител по Изобразително изкуство

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Изготвил: Александра Петкова - учител по Изобразително изкуство

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ЕДИН НЕТРАДИЦИОНЕН КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ на учениците от НХГ!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

КОЛЕДНИ ЧЕСТВАНИЯ
в НХГ ,,Св. св. Кирил и Методий“ през годините

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Акция в името на доброто

За поредна година Ученическият съвет към НХГ организира участието на училищната общност в благотворителната предколедна акция по набиране на помощи за хора в крайна нужда. Пандемичната обстановка не бе пречка за младите хора в порива им към това благородно дело. Инициатори отново са Общинският съвет по наркотични вещества (ОбСНВ) Благоевград съвместно с Православния информационен център в Благоевград. Кампанията стартира на 5.11.2020 г. под мотото: "Приятели, наши връстници гладуват. Да спрем това!"

От две седмици отговорниците по класове популяризираха благотворителната акция сред съучениците си за събиране на дълготрайни, пакетирани храни за семейства в нужда. На 10.12.2020 г. най-активни в приемане, описване, пазаруване и предаване на помощите бяха учениците Светослава Чонева, Божидар Капитански, Владимир Докузов, Валентин Сотиров, Виктория Христова и Белослава Лазова, както и класните ръководители Мариана Ангелова, Александра Петкова, Росица Арнаудова, Милана Влахова, Ани Рупова, Мая Чакова, Христина Танчева, Антоанета Мирчева, учителите Надежда Иванова, Йорданка Шопова и Асен Балабанов. Отзивчива майка подпомогна транспортирането на събраното и закупуването на голямо количество – пълен багажник – продукти. Председателите Светослава Чонева и Божидар Капитански, заедно с педагогическия съветник Капка Калибацева, предоставиха в църквата „Свети Николай“ в кв. Грамада провизии от първа необходимост за хората в неравностойно положение.


Там бяха посрещнати от отец Светослав Кючуков и председателя на Православния информационен център Мирела Кючукова. Дарителите от НХГ бяха въведени в обширната нова кухня на църквата, като показаха какво са събрали от други добри граждани, студенти и детски градини. Оказа се, че единственото училище тази година в града, отзовало се на хуманния призив, е Националната хуманитарна гимназия!

Г-жа Кючукова разказа, че продуктите ще бъдат разпределени и предадени на 200 бедни семейства от Благоевград и семейства на наркозависими. За прекрасен завършек на ,,цялото приключение“ свещеникът почерпи представителите на училището с райски ябълки с пожелания за прекрасни, топли и уютни празници.

Ученическият съвет благодари на домакина на НХГ - г-н Велячки, за това че помогна за приемане на част от продуктите.


Всички участници се надяваме заедно и тази година да успеем да направим Коледа още по-светъл празник за семействата, които имат нужда.


Автори: Капка Калибацева и Божидар Капитански

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Национално информационно събитие

(National disseminations event)

Проект: С.М.А.Й.л (S.M.I.Le) with the support of EU Erasmus + programme.

На 14.10.2020, беше проведено Националното информационно събитие по проект С.М.А.Й.л.

към текста >>


≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Златен медал за Любима Емилова Ковачка от Национален конкурс " Пиленце пее" гр. София.

Тя е ученичка от 9г клас и от класа по народно пеене на Марияна Ангелова.

Благодарим за акомпанимента на Иво Иванов и неговия учител Христо Златков.

Отлично се представи и Елена Джорова от 9г клас.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Участие на ученичка от НХГ в благотворителна фото изложба

Ученичката Петя Петрова – 12 г клас участва в благотворителна фото изложба „Дари светлина“. Това е проект, който се осъществява благодарение на програмата ABLE Mentor Blagoevgrad към Американския университет в България и Защитено жилище за лица с умствена изостаналост „Слънчев дом” с ръководител екип - Антония Шушкова.
От интервюто на Петя Петрова: „По време на снимките жилището бе под ръководството на г-жа Маргарита Бербатова, на която също съм изключително благодарна. В момента главен експерт „Социална политика“ е Христина Попова.
Бе едно незабравимо преживяване за мен да бъда част от 5-тия сезон на ABLE Mentor Blagoevgrad /2019 - 2020/, да се запозная с невероятни, млади и амбициозни хора и съм изключително благодарна на менторката ми Александрина Пандурска и на координаторите и организаторите на програмата Мария Петрова, Анета Панайотова, както и на много други.
Сумата, която ще съберем, ще бъде от помощ на хората от „Слънчев дом“….

Заради мерките, свързани с разпространението на коронавируса, все още подготвената изложба не е открита.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Награди от националния конкурс „Изкуството като мечта и мечтите в изкуството“, организиран от Факултета по изкуствата при Югозападен университет „Неофит Рилски“- Благоевград, получиха следните ученици от 10д клас:

- І награда за Ана-Мария Миладинова;

- І награда за Емилия Богданова;

- ІІ награда за Иван Георгиев;


- ІІІ награда за София Сотирова. Конкурсът по изобразително изкуство, който тази година се проведе онлайн, е част от програмата на 13-ти Национален студентски фестивал на изкуствата.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Талантливата ученичката от 8д клас, София Гошева, спечели престижното трето място от националния конкурс "България и Китай - древни и уникални цивилизации" на институт "Конфуций"- гр. Велико Търново.

Пожелаваме и още много успехи в бъдеще!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

140 години Солунска гимназия и 100 години от преместването й в Горна Джумая

140 години от основаването на Солунска българска мъжка гимназия "Св. Св. Кирил и Методий“ и 100 години от преместването й в Горна Джумая събра бивши и настоящи учители, директори и гости. Кръглата маса на тема: "Будителство и достойнство“ организира навръх 1-ви ноември, Ден на народните будители Община Благоевград, съвместно с Македонския научен институт.

Отбелязването на празничния ден започна с поднасяне на цветя в двора на Национална хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“, пред паметника на Кузман Шапкарев – първият главен учител и един от основателите на Солунска гимназия, чийто наследник днес е НХГ.


Марин Митов, директор на гимназията, припомни част от историята й, просветните дейци, изградили и образовали голяма част от интелигенцията в България.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Поздрав за Деня на народните будители през погледа на наши ученици

"Будители" - автор е Емили-Слава Петрова от 9г клас


Песента е "Къде си вярна, ти любов народна" - изпълнява Александра Божинова от 8г клас

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Ученици от паралелките с профил изобразително изкуство в НХГ “Св. св. Кирил и Методий" и отдел "Изкуство" на Регионална библиотека "Д. Талев"- Благоевград отбелязаха 180 г. от рождението на големия френски художник КЛОД МОНЕ. Основател на Импресионизма, той е известен с картините си: "Водни лилии", "Импресия - Изгряващо слънце", "Камил", "Жени в градината", "Парламентът", "Слънце през мъгла", "Скалите край Етрета", "Дамата с чадъра", "Закуска на тревата", "Тераса в Сент-Адрес", "Поле с макове" и др.

Интересен похват е идеята му да рисува един и същ пейзаж няколко пъти, за да изгради пълноценно в картините си различното и уникално усещането през всички вариации на сезоните и промяната на светлината и цветовете. Това можем да видим в най-известната му творба – ‘’Импресия – Изгряващо слънце’’ от 1872 г. Учениците от 8 "д" и 12 "г" клас от НХГ с ръководители г-н Филипов и г-жа Петкова се запознаха с невероятното творчество на Клод Моне.

Дванадесетокласничката Петя Петкова презентира по атрактивен начин творчеството на големия художник и провокира интерес към историята на изкуството в малките художници от 8 клас.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Откриване на учената 2020/2021 година

В Националната хуманитарна гимназия „Св.св. Кирил и Методий“ беше открита 140-та учебна година. Началото на новата учебна година беше поставено с тържествена церемония в двора на училището, в която участваха новопостъпилите ученици от 8. клас и завършващите дванадесетокласници. Въпреки по-необичайните условия, в които се проведе тържеството, празничният дух се усещаше навсякъде в училището – както в двора, където присъстваха само част от възпитаниците на Гимназията, така и в сградата, където класните ръководители посрещнаха своите ученици от 9., 10. и 11. клас.

Традиционното си обръщение към всички, които са част от образователния процес – ученици, учители, родители, направи директорът на училището г-н Марин Митов. Гостът на тържеството – г-жа Мария Стойнева, секретар на община Благоевград, отправи поздрав от името на кмета на Общината – инж. Румен Томов. Своето вълнение в първия учебен ден на новата учебна година споделиха учениците Симона Чакалска от 12а клас и София от 8д клас.

Преди да даде старт на новата учебна година, г-н Марин Митов връчи бележниците на осмокласниците, класирани с най-висок бал в петте паралелки на Гимназията.

С преливане на вода и биене на училищния звънец новата учебна година беше обявена за открита и ученици и учители влязоха в сградата на училището с усмивки и с надежда да бъде здрава, успешна и присъствена до края.

Галерия >>

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Новата учебна година за учителите от НХГ стартира с обучение по програмата “Създаване на онлайн учителско и ученическо портфолио”

На 10 септември завърши присъственият модул от обучението за създаване на онлайн портфолио на учителя и ученика на платформата www.smartclassroom.bg .

Обученията в цялата страна са част от кампанията на Samsung България и партньорите им от фондация Образование 5.0 и Infinno за 2020-2021 учебна година.

В рамките на няколко срещи, групата учители от НХГ под ръководството на г-жа М. Велячка, създадоха своето професионално портфолио и се запознават с елементите на ученическото.

Онлайн портфолиото на платформата е изцяло съобразено с изискванията на Държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. То е част от платформата www.smartclassroom.bg, която дава богати възможности за връзка с вече създадени ресурси от учителя в неговия профил.

Портфолиото е безплатно за ползване и се отличава с редица полезни функционалности, част от които са: динамична организация на материалите; възможност за избор от вече съществуващите ресурси, създадени на платформата и присъединяването им към портфолиото, удобно споделяне чрез линк или в pdf формат.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

 

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

НХГ “Св. св. Кирил и Методий”- гр.Благоевград

О Б Я В Я В А :

Работно място за:

Социален работник – ½ щат / по чл.68,ал.1,т.1 от КТ - по проект „Подкрепа за успех“

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Последна промяна ( 02 April 2021 )